Јавни огласи

ЈАВЕН ПОВИК
Дата на објава: 
1 Февруари 2014

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на Република Македонија” бр.6/12), член 36 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија” бр. 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13 и 187/13), Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Македонски Брод, Берово, Прилеп, Тетово, Велес, Свети Николе, Радовиш, Штип, Битола, Делчево и Кочани (“Службен весник на Република Македонија” бр.185/13), Комисијата за спроведување на постапка за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија објавува

ЈАВЕН  ПОВИК

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА НА КОРИСТЕЊЕ ПО ПАТ НА КОНЦЕСИЈА ВО ЛОВНИТЕ РЕОНИ МАКЕДОНСКИ БРОД, БЕРОВО, ПРИЛЕП, ТЕТОВО, ВЕЛЕС, СВЕТИ НИКОЛЕ, РАДОВИШ, ШТИП, БИТОЛА, ДЕЛЧЕВО И КОЧАНИ

Додаток за превземање: 

ЈАВЕН КОНКУРС
Дата на објава: 
1 Февруари 2014

Врз основа на член 60–б од Законот за сточарството (,,Службен весник на Р.М” бр. 07/08, 116/10 и 23/13), а во согласност со дел I мерка 6 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2014 година (,,Службен весник на Р.М” бр. 15/14) Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство обjавува:

ЈАВЕН КОНКУРС

за давател  на јавни услуги спроведување на мерки и активности од ЗОПОД и развојно истражувачки задачи од подрачјето на изведувањето на програмите за одгледување за потребите на ЗОПОД

Додаток за превземање: 

Јавен оглас 02/14
Дата на објава: 
31 Јануари 2014

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 21 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13 и 164/13), по Одлуката           бр.22-1183/1 од 30.01.2014 година Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Ј а в е н О Г Л А С    02/14

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост

I. ПРЕДМЕТ НА јавниот ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата за вкупна површина од      2648ха 86ар 39м2 за следните географски целини:

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Јавен оглас 01/14
Дата на објава: 
25 Јануари 2014

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 21 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13 и 164/13), по Одлуката           бр.22-754/1 од 22.01.2014 година Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Ј а в е н О Г Л А С    01/14

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост

I. ПРЕДМЕТ НА јавниот ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата во регионите Валандово, Гевгелија и Струмица за вкупна површина од 36ха 39ар 10м2

 

Регион Валандово, Катастарска општина Казандол со вкупна површина од 12ха 49ар 52м2

Регион Гевгелија, Катастарска општина Негорци со вкупна површина од 14ха 65ар 22м2

Регион Струмица, Катастарска општина Градашорци со вкупна површина од 9ха 24ар 36м2

 

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Јавен Оглас 06.13
Дата на објава: 
28 Декември 2013

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 21 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13 и 164/13), по Одлуката бр.22-22436/1 од 26.12.2013 година Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Ј а в е н О Г Л А С    06/13

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост

I. ПРЕДМЕТ НА јавниот ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата во следните региони:

Регион Струга со вкупна површина од 24ха 22ар 70м2

Регион Кавадарци со вкупна површина од 78ха 68ар 67м2

Регион Кисела Вода со вкупна површина од 23ха 72ар 75м2

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Syndicate content