Јавни огласи

Јавен Оглас 06.13
Дата на објава: 
28 Декември 2013

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 21 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13 и 164/13), по Одлуката бр.22-22436/1 од 26.12.2013 година Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Ј а в е н О Г Л А С    06/13

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост

I. ПРЕДМЕТ НА јавниот ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата во следните региони:

Регион Струга со вкупна површина од 24ха 22ар 70м2

Регион Кавадарци со вкупна површина од 78ха 68ар 67м2

Регион Кисела Вода со вкупна површина од 23ха 72ар 75м2

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Јавен Оглас 05.13
Дата на објава: 
28 Декември 2013

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 21 од Закон за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр.135/07, 18/11, 42/11. 148/11, 95/12 и 79/13), по Одлуката бр.22-22435/1 од 26.12.2013 година Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Ј а в е н О Г Л А С    бр.05/13

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 10 хектари

I.  ПРЕДМЕТ НА јавниот ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата во регионите:Струмица, Велес, Крива Паланка, Гевгелија, Ресен, Крушево, Струга, Охрид, македонски Брод, Кисела Вода и Демир Хисар.

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Јавен оглас 04/13
Дата на објава: 
16 Декември 2013

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 21 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13 и 164/13), по Одлуката бр.22-21880/1 од 11.12.2013 година Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Ј а в е н О Г Л А С    04/13

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост

I. ПРЕДМЕТ НА јавниот ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата за вкупна површина од 2648ха 86ар 39м2

 


Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Јавен оглас 03/13
Дата на објава: 
23 Ноември 2013

Врз основа на член 21 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 106/13), по Одлуката бр.22-21148/1 од 22.11.2013 година Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Ј а в е н О Г Л А С    03/13

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост

I. ПРЕДМЕТ НА јавниот ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата во регионите Валандово, Гевгелија и Струмица за вкупна површина од 36ха 39ар 10м2


Ј А В Е Н П О В И К
Дата на објава: 
15 Ноември 2013

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 25-б од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 106/13), по Одлуката бр.22-20675/1 од 12.11.2013 година Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

 

Ј а в е н П О В И К

за доставување на понуди за давање во закуп

на земјоделското земјиште во државна сопственост до 10 хектари

Се објавува јавен повик за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделското земјиште во државна сопственост за сите катастарските општини во регионите:

 

Јавен повик бр.01/13 за Кавадарци, Кичево, Гостивар, Македонски Брод и Демир Хисар.

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Syndicate content