Јавни огласи

ЈАВЕН КОНКУРС за јавно овластување на правни лица за вршење на стручна контрола
Дата на објава: 
3 Март 2015

Врз основа на членовите 59 и 60 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 39/06 , 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13 и 43/14) Mинистерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

ЈАВЕН КОНКУРС
за јавно овластување на правни лица за вршење на стручна контрола над производството, постконтрола, испитување на сорти и лаборатории за испитување на квалитетот на семенски и саден материјал за земјоделски растенија и за земање и чување на референтните примероци од видови на сорти на земјоделски растенија – ген банка

Додаток за превземање: 

ЈАВЕН КОНКУРС за давател на јавни услуги спроведување на мерки и активности
Дата на објава: 
13 Февруари 2015

Врз основа на член 60–б од Законот за сточарството (,,Службен весник на Р.М” бр. 07/08, 116/10 и 23/13), Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство обjавува:

ЈАВЕН КОНКУРС

за давател  на јавни услуги спроведување на мерки и активности од Програмата за заштита на биолошката разновидност во сточарството од 2011 до 2017 година

Додаток за превземање: 

Јавен конкурс за давател на јавни услуги спроведување на мерки и активности од ЗОПОД
Дата на објава: 
10 Февруари 2015

рз основа на член 60–б од Законот за сточарството (,,Службен весник на Р.М” бр. 07/08, 116/10 и 23/13), а во согласност со дел     I мерка 6 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година (,,Службен весник на Р.М” бр. 200/14) Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство обjавува:

ЈАВЕН КОНКУРС

за давател  на јавни услуги спроведување на мерки и активности од ЗОПОД и развојно истражувачки задачи од подрачјето на изведувањето на програмите за одгледување за потребите на ЗОПОД

Додаток за превземање: 

ЈАВЕН ПОВИК
Дата на објава: 
1 Февруари 2014

Врз основа на член 26 од Законот за рибарство и аквакултура (“Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12 и 164/13) и Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовна зона на акумулацијата Тиквешко езеро бр. 41-10549/2 од 30.12.2013 година, (“Службен весник на Република Македонија” бр. 1/14), Комисијата за спроведување на постапки за доделување на концесии на рибите за вршење стопански риболов и за организирање на рекреативен риболов во риболовни води, објавува

ЈАВЕН ПОВИК

за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовната зона на акумулацијата Тиквешко Езеро

Додаток за превземање: 

ЈАВЕН ПОВИК
Дата на објава: 
1 Февруари 2014

Врз основа на член 26 од Законот за рибарство и аквакултура (“Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12 и 164/13) и Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовно подрачје Преспанско езеро бр. 41-10549/1 од 30.12.2013 година, (“Службен весник на Република Македонија” бр. 1/14), Комисијата за спроведување на постапки за доделување на концесии на рибите за вршење стопански риболов и за организирање на рекреативен риболов во риболовни води, објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК

за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовно подрачје Преспанско Езеро

Додаток за превземање: 

Syndicate content