Јавни огласи

Повик
Дата на објава: 
17 Ноември 2012

Во насока на реализација на Програмата за рурален развој за 2012 година и изработката на програмите за финансиска поддршка како и продолжување на соработката и реализацијата на заеднички проекти со единиците на локалната самоуправа, а согласно Програмата за работа на Владата на Република Македонија, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува

ПОВИК
за доставување на Писмо за интерес за учество на јавен оглас за користење на средства за финансиска поддршка по принцип на кофинансирање за отворање или доизградба на 6 пазари на големо и 8 добиточни пазари


Ј а в е н О Г Л А С бр. 09/12

Врз основа на член 21 од Законот за земјоделско земјиште (“Службен весник на Република Македонија” бр.135/07, 18/11, 42/11. 148/11 и 95/12), по Одлуката бр.22-10270/1 од26.09.2012 година, Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

 

 

Ј а в е н О Г Л А С    бр. 09/12

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост

I. ПРЕДМЕТ НА јавниот ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата за регионот Свети Николе за површина од 5353ха 95ар 46м2:


Јавен Повик бр. 06/12
Дата на објава: 
8 Октомври 2012

 

Ј а в е н П О В И К    бр. 06/12

за доставување на понуди за давање во закуп

на земјоделското земјиште во државна сопственост до 10 хектари

I.  ПРЕДМЕТ НА јавниот ПОВИК

Се објавува јавен повик за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделското земјиште во државна сопственост за подигнати долгогодишни насади за времетраење од 30 (триесет) години за следните катастарски општини:

Регион Радовиш, катастарска општина:  Дамјан

Регион Кочани, катастарски општини:  Жиганци и Соколарци

Регион Виница, катастарски општини:  Пеклани и Блатец

Регион Кавадарци, катастарска општина:  Кавадарци

Регион Свети Николе катастарска општина:  Немањица

Регион Струмица катастарски општини:  Чанаклија, Нова Маала, Хамзали и Гечерлија

Регион Неготино, катастарски општини: Долни Дисан, Горни Дисан, Криволак, Брусник и Тимјаник

Додаток за превземање: 

Повик за доставување на писмо за интерес за учество на јавен оглас за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост
Дата на објава: 
18 Јули 2012

Влада на Република Македонија

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

ПОВИК

за доставување на Писмо за интерес за учество на јавен оглас за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост во закуп

I.

1) Се повикуваат сите заинтересирани правни и физички лица да достават Писмо за интерес за учество на јавен оглас за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост во закуп.

2) Земјоделско земјиште во сопственост на државата за која може да се достави Писмо за интерес е со површина од 5353ха 95ар 46м2 распоредени во четири геогравски целини и тоа:

 

Географска целина 1

Катастарски општини: Пеширово, Амзабегово, Кнежје, Црнилиште, Аџиматово и  Сарамзалино.

Географска целина 2

Катастарски општини: Ѓуземелци  и Милино

Географска целина 3

Катастарски општини: Лозово  и Каратманово

Географска целина 4

Катастарски општини: Дорфулија, Ќоселери, Аџи Бегово и Делисинци

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Јавен оглас бр. 08/12
Дата на објава: 
27 Јуни 2012

Врз основа на член 21 од Законот за земјоделско земјиште (“Службен весник на Република Македонија” бр. 135/07, 18/11 и 148/11), по Одлуката бр.22-6460/1 од 11.06.2012 година, Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Ј а в е н О Г Л А С бр. 08/12

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост

I. ПРЕДМЕТ НА јавниот ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата во регионот Радовиш за вкупна површина од 171ха 36ар 37м2


Syndicate content