Јавни огласи

Јавен оглас бр. 08/12
Дата на објава: 
27 Јуни 2012

Врз основа на член 21 од Законот за земјоделско земјиште (“Службен весник на Република Македонија” бр. 135/07, 18/11 и 148/11), по Одлуката бр.22-6460/1 од 11.06.2012 година, Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Ј а в е н О Г Л А С бр. 08/12

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост

I. ПРЕДМЕТ НА јавниот ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата во регионот Радовиш за вкупна површина од 171ха 36ар 37м2


Syndicate content