Јавни набавки

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ
Дата на објава: 
17 Октомври 2011

Проект за зајакнување на земјоделството и пристап кон ЕУ

ИБРД Заем/4861-МК

Реновирање на подрачни единици на МЗШВ

МК-АСАП-Ц1-НЦБ-ЦВ18

Додаток за превземање: 

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ
Дата на објава: 
4 Октомври 2011

Проект за зајакнување на земјоделството и пристап кон ЕУ

ИБРД Заем/4861-МК

Набавка и инсталација на хардвер за Мрежата на сметководствени податоци од фарми (ФАДН)

МК-АСАП-Ц1-ИЦБ-Г08

Додаток за превземање: 

ПОСТАПКА БР. 26-9361/2/2010
Дата на објава: 
19 Октомври 2010

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА БР.26-9361/2/2010
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА
УСЛУГИ ЗА ДЕЛОВНО ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ, ПОТПОЛНО КАСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА БЕЗ ФРАНШИЗА СО ВКЛУЧЕН РИЗИК КРАЖБА БЕЗ РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА И ОСИГУРУВАЊЕ ОД АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ КОН ТРЕТИ ЛИЦА, КОЛЕКТИВНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДИ) НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО СЕКТОРОТ ЗА ШУМСКА ПОЛИЦИЈА ПРИ МЗШВ

НАПОМЕНА: Се известуваат економските оператори кои што ќе подигнат тендерска документација од веб страната на МЗШВ дека по превземањето на истата треба да испратат потврда зa превземањето на следната адреса: [email protected].


БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС
Дата на објава: 
8 Октомври 2010

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС
БР. 26-9104/2/2010
ЕКСТРА ЛЕСНО ГОРИВО ЗА ГРЕЕЊЕ (ЕЛ-1)

НАПОМЕНА: Се известуваат економските оператори кои што ќе подигнат тендерска документација од веб страната на МЗШВ дека по превземањето на истата треба да испратат потврда зa превземањето на следната адреса:

[email protected]

Додаток за превземање: 

ПОСТАПКА БР. 26-6328/2/2010
Дата на објава: 
22 Јуни 2010

ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГИ

БР. 26-6328/2/2010

УСЛУГА ЗА СТРУЧНО РАКОВОДЕЊЕ И НАДЗОР НА АКЦИЈАТА ЗА СУЗБИВАЊЕ НА ШТЕТНИКОТ БОРОВ ЧЕТНИК (ТHAUMATOPEA PITYOCAMPA SCHIFF.) СО АВИОМЕТОДА ВО БОРОВИТЕ ШУМИ И ШУМСКИ КУЛТУРИ НА 12.000 ХА ВО ПОВЕЌЕ РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

НАПОМЕНА: Се известуваат економските оператори кои што ќе подигнат тендерска документација од веб страната на МЗШВ дека по превземањето на истата треба да испратат потврда зa превземањето на следната адреса: [email protected] .

Додаток за превземање: 

Syndicate content