Јавен Оглас

Јавен оглас бр. 04/15
Дата на објава: 
12 Септември 2015

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 21 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 и 154/15), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

 

Јавен ОГЛАС бр.04/15

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари

1.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост со вкупна површина  од  2ха 65ар 59м2 , за Регион Струмица - Географска целина 1.

Додаток за превземање: 

Исправка за Јавен повик 02/15 објавен на 01.09.2015
Дата на објава: 
3 Септември 2015

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

 

Се врши исправка во Јавниот Повик бр. 02/15 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост над 3 хектари објавен во дневните весници Вечер, Нова Македонија и Коха на ден 01.09.2015 година

 

 

Во Дел V став 1 точка а) алинеја 8 зборовите “најмалку 5 години“ се заменува со зборовите “најмалку 3 години“.

Во точка б) алинеја 9 зборовите “најмалку 5 години“ се заменува со зборовите “најмалку 3 години“.

 

Останатите одредби од јавниот повик остануваат исти.

 

Одредбите од Јавниот повик бр. 02/15 можете да ги прочитате тука.


Исправка за Јавен повик 01/15 објавен на 01.09.2015
Дата на објава: 
3 Септември 2015

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

 

Се врши исправка во  Јавниот повик бр.01/15 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари, објавен во дневните весници Вечер, Нова Македонија и Коха на ден 01.09.2015 година

 

 

Во Дел V став 1 точка а) алинеја 8 зборовите “најмалку 5 години“ се заменува со зборовите “најмалку 3 години“.

Во точка б) алинеја 9 зборовите “најмалку 5 години“ се заменува со зборовите “најмалку 3 години“.

 

Останатите одредби од јавниот повик остануваат исти.

 

Одредбите од Јавниот повик бр. 01/15 можете да ги прочитате тука.


Јавен повик бр.02/15
Дата на објава: 
1 Септември 2015

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 25-б став 1 и став 2 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), по Одлука бр.22-9010/1 од 26.08.2015 година, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

 

Ј а в е н П О В И К    бр.02/15

за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште

во државна сопственост над 3 хектари

I.ПРЕДМЕТ НА јавниот ПОВИК

Додаток за превземање: 

Јавен повик бр. 01/15
Дата на објава: 
1 Септември 2015

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 25-б став 1 и став 2 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15) и Одлука бр.22-9011/1 од 26.08.2015 година, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Ј а в е н П О В И К    бр.01/15

за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште

во државна сопственост до 3 хектари

I.ПРЕДМЕТ НА јавниот ПОВИК

Додаток за превземање: 

Syndicate content