Јавен Оглас

Јавен оглас бр. 08/15
Дата на објава: 
3 Декември 2015

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 21-a став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 и 154/15 ), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Јавен ОГЛАС бр.08/15

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

1.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост со вкупна површина  од  3407ха 19ар 06м2

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Јавен оглас бр. 07/15
Дата на објава: 
3 Декември 2015

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 21-a став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 и 154/15), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Јавен ОГЛАС бр.07/15

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

1.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост со вкупна површина  од 3.301ха 99ар 91м2

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Јавен оглас бр. 06/15
Дата на објава: 
3 Декември 2015

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 21-a став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 и 154/15), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

 

Јавен ОГЛАС бр.06/15

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

1.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост со вкупна површина  од 880ха 63ар 88м2

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Јавен оглас бр. 05/15
Дата на објава: 
4 Ноември 2015

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 21-a став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 и 154/15), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Јавен ОГЛАС бр.05/15

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

1.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост со вкупна површина  од 26ха 94ар 92м2

Додаток за превземање: 

Јавен оглас за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост со јавно наддавање
Дата на објава: 
6 Октомври 2015

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост (“Службен весник на Република Македонија“ бр.87/13, 106/13, 137/13, 61/15 и 97/15), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Ј а в е н О Г Л А С

за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост со јавно наддавање

I. ПРЕДМЕТ НА јавниот ОГЛАС

Предмет на јавниот оглас за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост со јавно наддавање е земјоделско земјиште во државна сопственост со вкупна површина од  177 ха 37 ар 53м2 .

Предмет на продажба преставува земјоделско земјиште во државна сопственост определено како 53 блока со површини до 10 хектари, врз основа на постоечката катастарска евиденција на Агенцијата на катастар на недвижности

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Syndicate content