Јавен Оглас

Јавен оглас бр. 03/15
Дата на објава: 
10 Август 2015

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 21-a став 1 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), а врз основа на Одлука за давање на согласност на јавен оглас бр.03/15 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање  (“Службен весник на Република Македонија“ бр.133/15), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Јавен ОГЛАС бр.03/15

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

1.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата со вкупна површина  од  4565ха 07ар 24м2 и  тоа за следните региони во Република Македонија:

 

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Јавен оглас за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост со јавно наддавање
Дата на објава: 
6 Октомври 2015

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост (“Службен весник на Република Македонија“ бр.87/13, 106/13, 137/13, 61/15 и 97/15), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Ј а в е н О Г Л А С

за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост со јавно наддавање

I. ПРЕДМЕТ НА јавниот ОГЛАС

Предмет на јавниот оглас за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост со јавно наддавање е земјоделско земјиште во државна сопственост со вкупна површина од  177 ха 37 ар 53м2 .

Предмет на продажба преставува земјоделско земјиште во државна сопственост определено како 53 блока со површини до 10 хектари, врз основа на постоечката катастарска евиденција на Агенцијата на катастар на недвижности

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Јавен оглас бр. 04/15
Дата на објава: 
12 Септември 2015

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 21 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 и 154/15), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

 

Јавен ОГЛАС бр.04/15

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари

1.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост со вкупна површина  од  2ха 65ар 59м2 , за Регион Струмица - Географска целина 1.

Додаток за превземање: 

Исправка за Јавен повик 02/15 објавен на 01.09.2015
Дата на објава: 
3 Септември 2015

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

 

Се врши исправка во Јавниот Повик бр. 02/15 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост над 3 хектари објавен во дневните весници Вечер, Нова Македонија и Коха на ден 01.09.2015 година

 

 

Во Дел V став 1 точка а) алинеја 8 зборовите “најмалку 5 години“ се заменува со зборовите “најмалку 3 години“.

Во точка б) алинеја 9 зборовите “најмалку 5 години“ се заменува со зборовите “најмалку 3 години“.

 

Останатите одредби од јавниот повик остануваат исти.

 

Одредбите од Јавниот повик бр. 02/15 можете да ги прочитате тука.


Исправка за Јавен повик 01/15 објавен на 01.09.2015
Дата на објава: 
3 Септември 2015

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

 

Се врши исправка во  Јавниот повик бр.01/15 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари, објавен во дневните весници Вечер, Нова Македонија и Коха на ден 01.09.2015 година

 

 

Во Дел V став 1 точка а) алинеја 8 зборовите “најмалку 5 години“ се заменува со зборовите “најмалку 3 години“.

Во точка б) алинеја 9 зборовите “најмалку 5 години“ се заменува со зборовите “најмалку 3 години“.

 

Останатите одредби од јавниот повик остануваат исти.

 

Одредбите од Јавниот повик бр. 01/15 можете да ги прочитате тука.


Syndicate content