Потврди од катастар

Согласно член 18 од Законот за изменување и дополнување на законот за земјоделскотот земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр. 72/15 и 98/15), носителните на правото на сопственотст на оранжериите, помошните објекти и објектите за примарна обработка на земјоделски производи кои немаат склучено договор за закуп, а имаат поднесено барање согласно со членот 17 од овој закон по запишувањето на земјиштето во функција за потребата на користење на оранжериите, помошните објекти и објектите за примарна обработка на земјоделски производи како земјоделско земјиште се должни во рок од 30 дена од денот на објавување на запишување на земјиштето како земјоделско земјиште во катастарот на недвижности на веб страната на министерството и огласната табла на подрачните единици на министерството да поднесат барање до министерството и да склучат договор за закуп со непосредна спогодба согласно со овој закон.

Назив на потврдатаКатастарска општинаМесто викано
СарамзалиноЈасика и Село
БраиловоМрамор
КленоецКаменјца
Младо НагоричанеРудо Поле
Породинс.Меджитлија
Ресен Вон Г.РБалшница
СенокосМогила
ЧелопециЗлато Поле
Долни ПодлогДолни лаки
Долни ПодлогВиничка вада
РаотинцеРудина
потврда за упис како земјоделско земјиште во КО Сенокос | м.в.Могила.Могила
Долнени Вон Г.РВисој
Долнени Вон Г.РВисој
БитолаВинарски пат
Породин и МогилаТумба и Мешкоица
ПородинСело