ЈАВЕН ПОВИК БР. 01/18 за запишување во евиденција на Локалната акциона група (ЛАГ)

Дата на објава: 
12 Јануари 2018

Согласно член 89 став 6 од Закон за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17) и член 4 од Правилникот за поблиски услови за запишување во евиденцијата на Локална акциона група, постапката за упис, потребната документација и начинот на водење на документацијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/13, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува

ЈАВЕН ПОВИК БР. 01/18

за запишување во евиденција на Локалната акциона група (ЛАГ)

I.ПРЕДМЕТ

Предмет на овој Јавен повик е доставување на барања за запишување во евиденцијата на Локалната акциона група (во понатамошниот текст: ЛАГ), со цел поттикнување на локален развој на рурални средини, согласно член 89 став 6 од Закон за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17) преку мерките наменети за поддршка на:

 

Целиот ЈАВЕН ПОВИК, Барањето за запишување во евиденција на ЛАГ, како и Листата на потребна документација за запишување во евиденција на ЛАГ се во додатоците за превземање.

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: