Предлог програма за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост за 2014 година

Дата на објава: 
31 Мај 2014

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/13, 106/13 и 137/13), Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, ја става на

 

 

Ј а в е н У В И Д

Предлог – годишната програма за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост за 2014 година

I.Предмет на јавен увид

Предлог – годишната програма за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост за 2014 година

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: