Презентиран Системот за идентификација на земјишни парцели во Република Македонија- ЛПИС
Дата на објава: 
9 Февруари 2010
Prezentacija na LPIS.jpg

ЛПИС – (Land parcel identification system )- Системот за идентификација на земјишни парцели согласно член 17 од Регулативата 73/2009 на Советот на ЕУ, како и со Регулативата 796/04 во Република Македонија во поголем дел е  веќе воспоставен.

 

Како што појасни Заменик министерот за земјоделство,шумарство и водостопанство Перица Иваноски на денешната презентација,ЛПИС е еден од клучните подсистеми (заедно со евидeнцијата на земјоделските стопанства, животните, правото на исплата, лозови насади) на Интегрираниот систем за администрација и контролата на директните плаќања по површина и по култура и се користи за пресметување и за контрола на исплатата на износот на директните плаќања (субвенции)на земјоделците.

 


Јавно отворање на понуди за концесии на ловни региони
Дата на објава: 
8 Февруари 2010

Во министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство денеска се изврши јавно отворање на понудите за  давање на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловните реони  Гевгелија, Валандово, Битола, Берово, Охрид, Куманово,  Кочани и Скопје.

Право на учество на јавниот конкурс имаа сите домашни и странски правни лица, кои меѓудругите ги исполнуваат и следните услови:


Седница на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство
Дата на објава: 
5 Февруари 2010

Собраниската Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство го прифати амандманот поднесен од Законодавно - правната комисија по Предлог-законот за ветеринарно - медицински препарати што се однесува на делот за прекршочните одредби.

Со законот се уредуваат производството, употребата, прометот, поседувањето и увозот на ветеринарно-медицинските препарати. Основни цели на законот се обезбедување соодветен степен на здраствена заштита на животните и луѓето и заштита на животната средина и задоволителен степен на ветеринарно јавно здравство.


Презентирани Предлог Законите за безбедност на храната
Дата на објава: 
5 Февруари 2010
veterina 3 za veb.jpg

Усогласување на македонската со европската легислатива и воведување интегриран систем за контрола на безбедност на храната, се основните цели на законите кои ќе бидат доставени до Собранието.Законот за безбедност на храна и Законот за безбедност на храна за животните предвидуваат високо ниво на заштита на здравјето животните и на луѓето и интересите на потрошувачите во однос на храната, ефикасно функционирање на  внатрешниот пазар, обезбедување цврста научна основа и поддршка на донесувањето одлуки за хигиената на храната истакна на денешната прес-конференција директорот на Управата за ветеринарство Дејан Рунтевски.


Јавен ОГЛАС бр. 02/10
Дата на објава: 
5 Февруари 2010

Врз основа на член 21 од Законот за земјоделско земјиште (Службен весник на РМ бр. 135/07), по Одлуката бр.22-1681/1 од 03.02.2010 година Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Ј а в е н О Г Л А С    бр. 02/10

за давање во закуп на земјоделско земјиште

во државна сопственост


Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата за регионите Валандово 65 ха и Битола 82 ха

Додаток за превземање: 

Syndicate content