Јавно отворање на понуди за концесии на ловни региони
Дата на објава: 
8 Февруари 2010

Во министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство денеска се изврши јавно отворање на понудите за  давање на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловните реони  Гевгелија, Валандово, Битола, Берово, Охрид, Куманово,  Кочани и Скопје.

Право на учество на јавниот конкурс имаа сите домашни и странски правни лица, кои меѓудругите ги исполнуваат и следните услови:


Седница на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство
Дата на објава: 
5 Февруари 2010

Собраниската Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство го прифати амандманот поднесен од Законодавно - правната комисија по Предлог-законот за ветеринарно - медицински препарати што се однесува на делот за прекршочните одредби.

Со законот се уредуваат производството, употребата, прометот, поседувањето и увозот на ветеринарно-медицинските препарати. Основни цели на законот се обезбедување соодветен степен на здраствена заштита на животните и луѓето и заштита на животната средина и задоволителен степен на ветеринарно јавно здравство.


Презентирани Предлог Законите за безбедност на храната
Дата на објава: 
5 Февруари 2010
veterina 3 za veb.jpg

Усогласување на македонската со европската легислатива и воведување интегриран систем за контрола на безбедност на храната, се основните цели на законите кои ќе бидат доставени до Собранието.Законот за безбедност на храна и Законот за безбедност на храна за животните предвидуваат високо ниво на заштита на здравјето животните и на луѓето и интересите на потрошувачите во однос на храната, ефикасно функционирање на  внатрешниот пазар, обезбедување цврста научна основа и поддршка на донесувањето одлуки за хигиената на храната истакна на денешната прес-конференција директорот на Управата за ветеринарство Дејан Рунтевски.


Јавен ОГЛАС бр. 02/10
Дата на објава: 
5 Февруари 2010

Врз основа на член 21 од Законот за земјоделско земјиште (Службен весник на РМ бр. 135/07), по Одлуката бр.22-1681/1 од 03.02.2010 година Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Ј а в е н О Г Л А С    бр. 02/10

за давање во закуп на земјоделско земјиште

во државна сопственост


Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата за регионите Валандово 65 ха и Битола 82 ха

Додаток за превземање: 

Набавка на ушни маркици за Управата за ветеринарство
Дата на објава: 
5 Февруари 2010

Проектот за зајакнување на земјоделството и пристап кон ЕУ објавува оглас за набавка на ушни маркици за потребите на Управата за ветеринарство.

Набавката е деллива и може да се достави понуда за еден или за два lot-a.

LOT1: Ушни маркици за говеда

Ставка 1: Пар на ушни маркици - 50.000

LOT2: Ушни маркици за овци и кози

Ставка 1: Индивидуална идентификација со две ушни маркици - 1.000.000
Ставка 2: Индивидуална идентификација со една ушна маркица - 100.000
Ставка 3: Групна идентификација - 300.000

Краен рок за доставување на понудите е 22 март 2010 година, до 13:00 часот на адресата по број 2 наведена во додатокот.


Syndicate content