Како ќе се финансираат воведувањето на стандарди за безбедност во земјоделско производство и контролата на квалитет
Дата на објава: 
12 Февруари 2010

Од вкупно 100 милиони евра за финансиска поддршка во земјоделството за оваа година,за воведување на стандарди за безбедност во земјоделско производство и контрола на квалитетот се предвидени 20 милиони денари или 327 илјади евра.Овие средства ќе се користат според намените, критериумите, условите и висините утврдени во неколку мерки и тоа :за компензација на производни трошоци по заштитен производ од животинско потекло во висина од вкупно 250 000 денари по заштитен производ по географска ознака, oзнака за потекло и традиционален специјалитет, односно до 300 000 денари од растително потекло.


РАБОТИЛНИЦА ЗА ЛОВСТВО
Дата на објава: 
11 Февруари 2010

На иницијатива на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а во соработка со  Холанската агенција за развој - СНВ, денеска се одржа работилница за  функционирањето на  постојниот модел на управување со дивечот во Република Македонија. На состанокот со кој претседаваше заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Перица Иваноски, присуствуваа и претставници од  Шумарскиот факултет од Скопје, членови на Ловечката федерација на Република Македонија, како и претставник од Јавното претпријатие ,, Македонски шуми,, од секторот ловство и ловен туризам.

 


ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2010 ГОДИНА
Дата на објава: 
11 Февруари 2010

Финансиска поддршка во сточарството за годинава
Дата на објава: 
10 Февруари 2010

Повеќе од 1 милијарда и 733 милиони денари одвои годинава државава за финансиска поддршка на сточарското производство со Програмата за  финансиска поддршка во земјоделството. За унапредување на производството, со годинашнава Програма, субвенции ќе добијат одгледувачите на говеда, овци, кози, свињи, живинарите, пчеларите, како и оние кои се занимаваат со алтернативно сточарско производство, односно за одгледувачите на ноеви и полжави.


Презентиран Системот за идентификација на земјишни парцели во Република Македонија- ЛПИС
Дата на објава: 
9 Февруари 2010
Prezentacija na LPIS.jpg

ЛПИС – (Land parcel identification system )- Системот за идентификација на земјишни парцели согласно член 17 од Регулативата 73/2009 на Советот на ЕУ, како и со Регулативата 796/04 во Република Македонија во поголем дел е  веќе воспоставен.

 

Како што појасни Заменик министерот за земјоделство,шумарство и водостопанство Перица Иваноски на денешната презентација,ЛПИС е еден од клучните подсистеми (заедно со евидeнцијата на земјоделските стопанства, животните, правото на исплата, лозови насади) на Интегрираниот систем за администрација и контролата на директните плаќања по површина и по култура и се користи за пресметување и за контрола на исплатата на износот на директните плаќања (субвенции)на земјоделците.

 


Syndicate content