БАРАЊЕ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС
Дата на објава: 
20 Октомври 2010

ПРОЕКТ “ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ПРИСТАП КОН ЕУ” 4861-МК

БАРАЊЕ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ - Консултантска фирма

Избор базиран на квалификации на консултантот (SQ)

Држава: Република Македонија
Краен рок:
3 ноември  2010 год.

 

Изработка на проекти за реновирање и надзор на работите за подрачните единици - одделенија на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) во следниве градови: Кавадарци, Прилеп, Свети Николе, Кочани, Битола, Струга, Гевгелија, Куманово, Тетово и Гостивар.ПОСТАПКА БР. 26-9361/2/2010
Дата на објава: 
19 Октомври 2010

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА БР.26-9361/2/2010
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА
УСЛУГИ ЗА ДЕЛОВНО ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ, ПОТПОЛНО КАСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА БЕЗ ФРАНШИЗА СО ВКЛУЧЕН РИЗИК КРАЖБА БЕЗ РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА И ОСИГУРУВАЊЕ ОД АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ КОН ТРЕТИ ЛИЦА, КОЛЕКТИВНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДИ) НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО СЕКТОРОТ ЗА ШУМСКА ПОЛИЦИЈА ПРИ МЗШВ

НАПОМЕНА: Се известуваат економските оператори кои што ќе подигнат тендерска документација од веб страната на МЗШВ дека по превземањето на истата треба да испратат потврда зa превземањето на следната адреса: [email protected].


Соопштение
Дата на објава: 
18 Октомври 2010

ЗА ПРИЈАВУВАЊЕТО ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ

ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОЦЕНИТЕЛ НА ТУТУН

 

 

Пријавувањето на заинтересираните кандидати за полагање на испит за добивање на лиценца за проценител на тутун се врши согласно:

 

-Законот за тутун и тутунски производи ("Службен весник на Република Македонија" бр.24/06 и 88/08) и

 

-Правилникот за начинот и програмата за полагање на испит за добивање на лиценца за процена на тутунот ("Службен весник на Република Македонија" бр.21/07).

 

Испитот се полага пред комисија што ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

 

Заинтересираните кандидати заедно со пријавата (во која се наведуваат адресата на живеење и контакт телефон) за полагање на испит за добивање на лиценца за процена на тутунот треба да ги приложат следните потребни документи:


Соопштение
Дата на објава: 
14 Октомври 2010

Министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство објавува 15 јавни конкурси за давање на концесија за стопански и за рекреативен риболов на Дојранско и Преспанско езеро и оделни вештачки езера-акумулации.

Јавните огласи се однесуваат за:

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Соопштение
Дата на објава: 
13 Октомври 2010

По предлог на министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство Владата на вчерашната седница донесе Одлука за воведување на мерка за заштита на пазарот на ориз. Врз основа на член 46 став 4 од Законот за земјоделство и рурален развој, увозот на ориз се врзува со откупот на ориз од род 2010 година од домашно производство.За секој увозен 1 килограм ориз увозниците ќе треба да откупат 4 килограми домашен ориз.Оваа одлука се донесува, заради опасност од нарушување на пазарот, како и загрозување на целите на националната земјоделска политика.

 

Оризот е житна култура која во вкупната површина под житни култури учествува со околу 3%. Производството на ориз во Република Македонија е со долга традиција на одгледување. Неговото значење е многукратно бидејќи е извозно ориентиран и ангажира многубројна работна сила во производството и доработката.

 


Syndicate content