Директор - д-р Ментор Зеќири


Сектор за заштита на растенија

- Одделение за заштита на растенијата и прогноза на болести и штетници

- Одделение за регионални центри - лаборатории

Сектор за агрохемија

- Одделение за производи за заштита на растенијата

- Одделение за ѓубрива

Сектор за фитосанитарна регулатива и менаџмент