Oбразец и уплатница за барање за одобрение за извоз на техничко дрво - Преземи


Извештаи од комисија

Согласно член 53 став 3 од Закон за концесии и други видови на јавно приватно партнерство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 139/08 и 64/09),  Комисијата за извршената евалуација објавува извештај.

 

Конкурс 1

- Извештај на комисијата - Превземи


Конкурс 2

- Извештај на комисијата - Превземи

- Јавно отварање - Превземи


Конкурс 3

- Извештај на комисијата - Превземи

- Јавно отварање - Превземи


Конкурс 6

- Извештај на комисијата - Превземи

Списоци: Полагање ловечки испит
Ловечки испит