Нацрт-Стратешки план за развој на земјоделските задруги (2022-2028)


Стратегија за производство на тутун со акционен план 2021-2027 год
Национална стратегија за земјоделство и рурален развој 2014-2020 година