Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер овозможува пристап до информации од јавен карактер што ги создало или со кои располага Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Барателот пристапот до информацијата може да го бара усно, писмено или во електронски запис, при што барањето поднесено во електронска форма се смета за писмено поднесено барање. Кога барателот бара пристап до информација со усно барање, службеното лице составува записник за тоа.

Барањето за пристап до информација од јавен карактер  се поднесува на утврдениот Образец на Барање, а барателот не е должен да го образложи барањето, но е потребно да наведе дека станува збор за Барање по основ на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Писменото Барање може да се поднесе до Министерството непосредно во архивата; преку пошта на адреса на Министерството (ул.Аминта Трети, бр.2, Скопје), како и да се поднесе во електронска форма (преку е-маил:[email protected])

Барањето за пристап до информација од јавен карактер може да се поднесе на утврдениот Образец на Барање или на обичен лист хартија, но на истото барателот е должен да наведе дека станува збор за Барање по основ на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Барателот не е должен да го образложи барањето.

 Во случај кога барањето е поднесено од страна на овластен полномошник, кон барањето треба да биде приложено уредно полномошно.Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РСМ“ бр.101/19) Упатство за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Правилник за формата и содржината на образецот на Барањето за пристап до информации од јавен карактер

Образец за барање за пристап до информации од јавен карактер

Образец за жалба 

Службени лица за посредување на информации од јавен карактер

Согласно обврските што произлегуваат од чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Северна Македонија бр. 101/2019), кој почна да се применува на 29 ноември 2019  година, имателот на информации-МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО, за службени лица кои посредуваат при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер ги определи административните службеници:

1. Фросина Вељановска

eмаил адреса:[email protected]

телефонски контакт:070/403-877

Сектор за финансиски прашања 

2. Зинете Јакупи

eмаил адреса:[email protected]

телефонски контакт:071/304-819

Сектор за меѓународна политика

3. Катерина Трајковска

eмаил адреса: [email protected]

телефонски контакт:070/409-959

Сектор за шумарсво и ловство

4. Неда Груевска

eмаил адреса: [email protected]

телефонски контакт:070/403-937

Сектор за рурален развој

5. Кирил Георгиевски

eмаил адреса: [email protected]

телефонски контакт: 070/409-924

Сектор за консолидација на земјоделско земјиште, размена и идентификација на земјишни парцели

6. Соњица Тавиќ

eмаил адреса: [email protected]

телефонски контакт: 070/409836

Сектор за маркетинг и квалитет на земјоделски производи

7. Александар Димитровски

eмаил адреса:[email protected]

телефонски контакт:070/403-805

Сектор за внатрешна ревизија

8. Марија Тодороска

eмаил адреса: [email protected]

телефонски контакт: 070/403-864

Сектор за нормативно правни работи

9. Игор Аговски

eмаил адреса:[email protected]

телефонски контакт:078/254-513

Сектор за земјоделство

10. Гоце Ангеловски

eмаил адреса: [email protected]

телефонски контакт: 070/403-830

Сектор за регистрирање, управување, унапредување и продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост

11. Сања Ивановска

eмаил адреса: [email protected]

телефонски контакт: 070/298-115

Сектор за човечки ресурси

12. Момчило Петровски

eмаил адреса: [email protected]

телефонски контакт: 070/218-701

Сектор за анализа на земјоделска политика

13. Мерита Ибраими

eмаил адреса:[email protected]

телефонски контакт: 071/388-721

Сектор за прекршоци

14. Сашка Јовановска-Вукелиќ

eмаил адреса: [email protected]

телефонски контакт: 071/306-189

Сектор за управување со претпристапни фондови на ЕУ за рурален развој (ИПАРД)

15.  Тони Стојчев

eмаил адреса: [email protected]

телефонски контакт: 071/305-136

Управа за водостопанство

16. Лидија Велевска

eмаил адреса:lidija.miteva @mzsv.gov.mk

телефонски контакт:070/403-813

Одделение за стратешко планирање-независна единица

17. Билјана Костовска

eмаил адреса: [email protected]

телефонски контакт: 070/313-704

Државна фитосанитарна лабораторија

18. Ивица Ангеловски

eмаил адреса: [email protected]

телефонски контакт: 071/329-612

Фитосанитарна управа

19. Санибер Иванова

eмаил адреса: [email protected]

телефонски контакт: 070/409-954

Управа за семе и саден материјал


Годишен извештај за 2019 година

Годишен извештај за 2020 година

Годишен извештај за 2021 година

Годишен извештај за 2022 година