Нацрт - Закон за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост
ПРАВИЛНИК за листи на штетни организми, растенија, растителни производи и други објекти и предмети
Нацрт-Стратешки план за развој на земјоделските задруги (2022-2028)
Анекси на договори за јавни набавки
Завршни сметки
Политика на интегритет
Стратешки план на МЗШВ
Буџет
Усвоени извештаи за реализација на Буџетот
Ревизорски извештаи
План за јавни набавки
Правилник за внатрешна организација
Правилник за систематизација на работните места
Консолидирани текстови на закони и подзаконски акти
Обрасци и барања
Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти
Листа на информации од јавен карактер
Активни регистри во МЗШВ

ЕКОНОМСКИ И СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ ВО СЕКТОР ЗА ЛОЗАРСТВО.pdf

ЗАШТИТА_географски назив_PR_271117.pdf

Производители на вино PR_231117.pdf

РЕГИСТАР Откупувачи на овошје_PR_271117.pdf

Регистар на откупувачи на градинарски култури.xls

Регистар на откупувачи на житни култури и маслодајни семиња.xls

Регистар на откупувачи на млеко, жив добиток и мед.xls

Регистар на откупувачи на тутун 

Регистар на откупувачи на тутун 07.03.2018.pdf

Регистар на увозници на одделни земјоделски производи (брашно и пченица).xls

Регистер на одобрени одгледувалишта на пчелни матици 2017 г..pdf

Регистер на признати организации на одгледувачи на добиток 2017 г..pdf

СПИСОК НА СОЦИЈАЛНИ И ЕКОНОМСКИ ПАРТНЕРИ ЕВИДЕНТИРАНИ ВО МЗШВ10.05.2018.pdf

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПОДНЕСЕНИ БАРАЊА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 2017 ГОДИНА.pdf

Увозници на вино PR_241117.pdf

List of GIs North Macedonia.pdf

Органограм за внатрешна организација
Национална стратегија за земјоделството и руралниот развој за периодот 2021-2027 година
Документи од Управа за семе и саден материјал

Министрество за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Управа за семе и саден материјал

Директор: Љутви Акики

е-маил: [email protected]

Тел: 071 363 094

 

УССМ организациски ја сочинуваат  2 (два) сектори:

  1. Сектор за производство, сертификација, контрола и пост контрола на семенски и саден материјал има две одделенија:
  • Одделение за регистрација и евиденција на снабдувачи
  • Одделение за производство, сертификација на семенски и саден материјал контрола и пост контрола на семенски посеви и насади

 

  1. Сектор за признавање, одобрување и заштита на сорти има три одделенија:
  •  Одделение за признавање, одобрување и трговија на семенски и саден материјал 
  •  Одделение за селекционерски права за семенски и саден материјал 
  •  Одделение за национална ген банка и гмо 

Управа за семе и саден материјал (УССМ) е орган во рамките на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) одговорна за креирање на националната политика и законодавство во областа на семенски и саден материјал за земјоделски растенија. УССМ е надлежна за два закона и подзаконски акти кои произлегуваат од нив:

-          Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија″ бр.39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16 и 83/18)  и

-          Законот за селекционерски права („Службен весник на Република Македонија бр. 52/09).

 

УССМ согласно националното законодавство е надлежна да:

-  креира и предлага политики од областа на семенскиот и садниот материјал;

- изработува и предлага подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија и Законот за селекционерски права и нивно усогласување со законодавството на Европската Унија;

- регистрира правни лица за производство, подготовка за пазар, трговија и увоз-извоз на семенски и саден материјал на земјоделски растенија и електронски го води регистарот;

- го организира производството и сертифицикацијата на семенски и саден материјал преку издавање на конечни сертификат и етикет за сертифициран семенски и саден материјал од земјоделски растенија;

- спроведува постапка за признавање и запишување на сорти во Национална сортна листа и нивно објавување во Службен весник на Република Македонија;

- ја организира постконтрола на семенски материјал кој е пуштен во трговија;

- го организира чувањето и одржувањето на семенски и саден материјал во Ген Банките;

- донесува решение за доделување на селекционерско право по поднесена пријава од страна на селекционер и доставените резултати за сортата;

- спроведува контрола над работата на овластените правни лица и овластените лаборатории во делот на спроведување на активностите за што добиле овластување од страна на Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство  и

- ја застапува Република Македонија пред меѓународните органи и организации од областа на семето и садниот материјал (UPOV, ECPGR).

 

 

Документи за превземање

Објавени сорти во NSL ос 2008-2020 год.
Избришани сорти од NSL 2012-2020 год.
Закон за семенски и саден материјал (Прочистен текст)
Законот за селекционерски права
Измени на Правилник за трг. со сем. мат. од фуражни растенија и репа
Правилник за трг. со сем. мат. од фуражни растенија и репа
Измена на Правилник за запишување во регистерот на семенски и саден
Правилник за запишување во регистерот на семенски и саден
Измена на Правилник_за_трг_со_сем_мат_од_житни_растенија
Правилник_за_трг_со_сем_мат_од_житни_растенија
Правилник за кадровските и просторните за ОПЛ.
Измена на Правилник_за_трг_со_мат_од_маслодајни_и_влакнодајни_растенија
Правилник_за_трг_со_мат_од_маслодајни_и_влакондајни_растенија
Правилник_за-коли_на_сем-мат_потребни_за_испитување
Правилник за висината на трошоците 2
Правилник за висината на трошоците 1
Измени на Правилник за трговија со сем. материјал од градинарски растенија
Правилник за трговија со сем. материјал од градинарски растенија
Овластени лаборатории и методи за испитување на квалитет на семен. материјал
Правилник за начинот на земање на мостри
Измени на Правилник за трговија со семенски материјал од тутун
Правилник за трговија со семенски материјал од тутун
Правилник за трговија со саден материјал-расад од градинарски растенија
Правилник за посебна увозна дозвола
Правилник за трговија со семенски компир
Правилник за постапките и методите за испитување на сортата VCU-ПРИЈАВА
Правилник за запишување на сортата во национална сортна листа
Документи од Управа за семе и саден материјал
Правилник _DUS-TEST
Измени на Правилник за продолжување на сортата
Правилник за продолжување на сортата
Измена на Правилник за трговија со овошен материјал за размножување
Правилник за трговија со овошен материал за расмножување
Правилник за формата и содржината на поканата
Правилник за трговија со материјал за вегетативно размножување на винова лоза
Правилник за количините, условите и начин за чување на референтни пример.
Правилник за лична употреба
Правилник за официјални етикети
Правилник за украсни
Правилник за висината на надомест. за издв. на контрол. марка етикета
Правилник за водење на контрол. марки- етикети
Правилник за издавање на контрол. марки- етикети
Правилник за извештај. на увз., продаден и остн. залиха ССМ
Правилник за увоз на семе на сорти во постапка на испитување
Правилник за автоктони сорти
Правилник за раб. на комис. за заштита на растителни родови и видови
Правилник за содрж. и постапка на пријавата и регистер.
Правилник за висината на трошоците за додел. на селекцонерско право
Пријава за доделување на селекционерско право
Уплатна сметка за Селекционеркси права
Национална сортна листа за сорти од житни, фуражни, маслодајни, влакнодајни и градинарски растенија
Национална сортна листа за сорти од житни, фуражни, маслодајни, влакнодајни и градинарски растенија
База на прашања за полагање на ловечкиот испит
Подготовка и реализација на јавни набавки (процедура за квалитет) ПК 8.4/1
Список на вработени лица во МЗШВПон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици