Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2021 година
Стратегија за производство на тутун со акционен план 2021-2027 год.
Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година

СОЗДАВАМЕ УСЛОВИ ЗА ЕВРОПСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Документи за превземање

Програма за допол. на Програмата за фин.под.во земјоделството за 2020
Уредба за измен. и дополн. на уредбата за поблиските критериуми.....на директни плаќања за 2020
Закон за фин под за намалување на последиците предз од кови 19 врз произ, откуп на грозје
4.Програма за измен на Прог за фин подд за земјод 11122020
Програма за измен на програмата за фин 20112020
Програма за измена и дополнување на Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година 21102020
Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблсиките критериуми за директни плаќања 09102020
Уредба 2020
Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблсиките критериуми за директни плаќања, корисниците на средства, за 2020 год
Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година 11062020
Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансирање активности во тутунското производство за 2020 година-converted_2
Програма за измен. и допол на програмата за фин.подд во земјоделството за 2020_30042020
Програма за изменување на програмата за финансирање на сктивностите во тутун 22012020
Програма за измен на Програмата за фина подд 22012020
Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средства, максималните
Уредба за измен и допол на Уредбата за поблиските критериуми...за 2020_30042020
Уредба за дополнување на Уредбата за поблиск критериуми за директни плаќања 22012020
Уредба за измен.на Уредбата за поблиските критериуми за дир.плакања.....за 2020_06042020
Уредба за поблиските критериумина директните плаќања за 2020
Програма за фин под во земјоделството за 2020
Програма за финансирање на активностите во тутун произв за 2020
Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година

СОЗДАВАМЕ УСЛОВИ ЗА ЕВРОПСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Документи за превземање

1.Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средства, максималните износи и начи
2.Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година_14122019
3.Измена и дополн на Уредбата 25112019
4.Програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделстовот за 2019 25112019
5.Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка за 2019 година 25112019
6.Уредба за допол на уредбата за поблиските критериуми 29102019
7.Програма за допол. на програмата за фин. подд. во земјоделство 29102019
8.Програма за измен. и допол. на Програмата за фин._10092019
9.Уредба за измен. и дополн. на Уредбата за поблиските_10092019
10.Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година
11.Одлука за дополнување на одлуката за утврдување на дополнителна помош како мерка за исплата за продадено винско грозје
12.Исправка на одлука за продадено винско грозје 05042019
13.Одлука_26022019
14.Програма за измена и дополн. на Програмата за фин. подд. во земјо. за 2019_21062019
15.Програма за измен._11022019
16.Програма 08022019
17.Уредба за измен. уредб. директни плаќања за 2019_21062019
18.Уредба за измен. и допол. на Уредбата за дирек. плаќ. за 2019_21062019
19.Уредба за поблиските критериуми за директните плаќања 08022019
Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година

СОЗДАВАМЕ УСЛОВИ ЗА ЕВРОПСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Документи за превземање

1.Програма за изменување и дополнување на програмата за фин. подд. во земјод.за 2018 21122018
2.Одлука за утврдување на дополнителна помош 18122018
3.Програма за изменување и дополнување на Програмата 18122018
4.Програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година 11122018
5.Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања 10122018
6.Службен весник бр 188
7.Уредба_18102018
8.програма_16102018
9.Програма_DPZ_18092018
10.Уредба 18092018
11.Програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството 31082018
12.Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања 31082018
13.Програма 14082018
14.Уредба 14082018
15.Програма 30072018
16.Уредба 30072018
17.Програма за измен. и дополн. на Програмата за фин. подд. во земјод.
18.Уредба за дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања 27062018
19.Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година Службен весник бр. 100 од 2018 година
20.Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година Службен весник бр. 62 о
21.Уредба за изменување на Уредбата_за_ДП_14052018
22.Уредба_за_изменување_и_дополнување_на_Уредбата_за_поблиските_критериуми_за_дирекнти_плаќања__корисниците_на_средства__максималните
23.Програма_за_финансиска_поддршка_во_земјоделството_за_2018_година
24.Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања...
Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година

СОЗДАВАМЕ УСЛОВИ ЗА ЕВРОПСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Документи за превземање

Директни плаќања - 2017 година
1.Програма за иземнување на програмата за фин. подд. во земјоделството за 2017 25072019
2.Програма за изменување и дополнување на Програмата за фин. подд. во земјод.за 2017 година
3.Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за плаќања на корисниците на средствата максимални
4.Уредбата за поблиските критериуми за 2017
5.Програма за изменување и дополнување на програмата за фин.подд. во земјоделството за 2017
6.Уредба_за_дополнување_на_Уредбата_за_поблиските_критериуми_за_директни_плаќања__корисниците_на_средства__максималните_износи_и_нач
7.Програма_за_дополнување_на_Програмата_за_финансиска_поддршка_во_земјоделството_за_2017_година
8.Исправка_04072017
9.Уредба_29062017
10.Програма_29062017
11.doc_27062017
12.Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми задиректни плаќања 2017
13.Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2017
14.Уредба за поблиските критериуми за 2017 година
Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година

СОЗДАВАМЕ УСЛОВИ ЗА ЕВРОПСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Документи за превземање

Образец
Оглас 06/18
1.Програма_SDPZ_2016
2.Програма за изменување и дополнување на програмата за фин. подд. на руралниот развој за 2016 08022017
3.ПР_за_изм_09012017
4.ПР_2016_19122016
5.Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството 2016_21102016
6.Програма за изменување на Прог.за фин. подд. за фин. подд. за земјод. за 2016
7.Уредба за постапката за доделување на фин.подд. за складирање на земјоделски производи
8.Уредба за дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и н
9.Исправка на Уредбата за измена и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата,м
10.ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2016
11.Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања 2016_21102016
12.Програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година ( Службен весник бр. 121 од 30.06.20
13.Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година (Службен весник бр. 112 од 13.06.2016
14.Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година ( Службен весник бр. 100 од 23.05.201
15.Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година (Службен весник бр. 90 од 10.05 2016)
16.Исправка на програмата за фин. подд. во земјод.за 2016 година
17.Програма за изменување и... 2016
18.Уредба за изменување и дополнување на уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања на корисницитена средсвата максим.
19.Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средства, максималните износи и начи
20.Програма за фин.подд. во земјоделството за 2016
21.Уредба за поблиски критетиуми за директни плаќања за 2016
22.Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за директни плаќања за 2016
Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година

СОЗДАВАМЕ УСЛОВИ ЗА ЕВРОПСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Документи за превземање

1.Програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјодлеството за 2015 година ( Службен весник бр. 183 од 22.10.20
2.Програма за фин.поддршка во земјоделството за 2015
3.Програма за изменување на Програмата за фин.подд. во земјоделството за 2015
4.Програма за изменување и дополнување за Програмата за фин.подд.во земјоделството за 2015
5.Програма за дополнување на Програмата за фин.подд.во замјоделството за 2015 г.
6.Програма за изменување и дополнување на Програмата за фин.подд.во земјодел. за 2015
7.Програма за изменување на Програмата за фин.подд.во земјоделството за 2015
8.Програма за изменување и дополнување на Програмата за фин.подд.во земјодел.за 2015
9. Програма за изменување на програмата за фин.подд.во земјодел.за 2015
10.Уредба за поблиски критериуми за директни плаќања 2015
11.Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблискикритериуми за директни плаќања за 2015
12.Уредба за дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средства, максим.износи....
13.Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за директни плаќања за 2015
14.Уредба за 2015
15.Уредба за дополнување на уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања за 2015
16.Уредба за дополнување за уредбата за поблиски критериуми за директни плаќања за 2015
17. Уредба за дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања за 2015
18.Уредба за дополнување на Уредбата за директни плаќања за 2015
19.Уредба за изменување на Уредбата за директни плаќања за 2015
Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2014 година
Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година
Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година

СОЗДАВАМЕ УСЛОВИ ЗА ЕВРОПСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Документи за превземање

1.Програма за фин.подд.во земјодл. за 2012 год.
2.УРЕДБА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊ
3.Програма за изменување на Програмата за фин.подд.во земјодел. за 2012
4.Програма за изменување на Програмата за фин.подд. во земјиделството за 2012 година 04062012
5.Уредба за изменување и дополнување 18 јуни
6.Програма за изменување на Програмата за фин.подд. во земјодел.за 2012 година_02072012
7.Уредна за изменување на Уредбата_01082012
8.Програма за изменување на Програмата за фин.подд.во земјодел.за 2012 год._06082012
9.Уредба 14 септ. 2012
10.Програма 14 септ. 2012
11.Уредба за изменување на Уредбата 02102012
12.Програма за узменување на Програмата 02102012
13.Исправка на Уредбата за изменување и дополнување наУредбата за поблиските критериуми за директни плаќања 15102012
14.Уредба 26 окт.
15.Програма за изменување на Програмата за фин.поддршка во земјоделството за 2012_31102012
16.Уредба за изменување на Уредбата _13112012
Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година

СОЗДАВАМЕ УСЛОВИ ЗА ЕВРОПСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Документи за превземање

1.Програма за фин.подд.во земјодел. за 2011 год.
2.Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците
3.Програма за изменување на Програмата за фин.подд.во земјодел.за 2011
4.Исправка на Програмата за фин.подд. во земјоделството
5.Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми
6.Програма за изменување на Програмата за фин.подд.во земјодел.
7.Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиски критериуми _27042011
8.Програма за изменување на Програмата за фин.подд.во земјодел._30052011
9.Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критетиуми за директни плаќања_07062011
10.Програма за изменивање и дополнување на Програмата зафин.подд._07072011
11.Уредба за директни плаќања_08072011
12.Програма за дополнување на Програмата за фин.подд.во земјодел. за 2011 год.
13.Уредба за дополнување на Уредбата за поблиските критериуми задиректни плаќања, корисниците на средсвата, максим. износ...
14.Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средсвата, максим...
15.Програма за изменување на Програмата за фин.подд.во земјодел.за_2011_год._09122011
16.Уредба за изменување и дополнување на Уредбата_13122011
Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година
Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година
Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година
Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2007 година
Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2006 година
Национална програма за развој на земјоделството и рурален развој 2013 - 2017 година

СОЗДАВАМЕ УСЛОВИ ЗА ЕВРОПСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Документи за превземање

Национална програма
ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2018 ГОДИНА
Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година

СОЗДАВАМЕ УСЛОВИ ЗА ЕВРОПСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Документи за превземање

Рурален развој - 2017 година
Родова буџетска изјава
Програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2017 година

СОЗДАВАМЕ УСЛОВИ ЗА ЕВРОПСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Документи за превземање

Рибарство и аквакултура - 2017 година
Инструмент за претпристапна помош на ЕУ (ИПА)

СОЗДАВАМЕ УСЛОВИ ЗА ЕВРОПСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Документи за превземање

Програма за рурален развој 2014 - 2020
Национална стратегија за земјоделство и рурален развој 2014-2020 година

СОЗДАВАМЕ УСЛОВИ ЗА ЕВРОПСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Документи за превземање

Национална стратегија за земјоделство и рурален развој 2014-2020
Програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2018 година

СОЗДАВАМЕ УСЛОВИ ЗА ЕВРОПСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Документи за превземање

Рибарство и аквакултура - 2018
Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година
Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година

СОЗДАВАМЕ УСЛОВИ ЗА ЕВРОПСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Документи за превземање

Јавен повик
PRR_2019_sl.vesnik_232.pdf
PRR_2019_sl.vesnik_254.pdf
PRR_2019_sl.vesnik_266.pdf
PRR_2019_sl_vesnik_181.pdf
Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година
Програма за финансирање на активностите во тутунското производство за 2020 година

СОЗДАВАМЕ УСЛОВИ ЗА ЕВРОПСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Документи за превземање

1. Програма тутун
2. Програма изменување тутун
3. Програма изменување тутунПон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици